- แบบทดสอบก่อนสอบกลางภาค

รหัสผ่านคือ csw

ให้นักเรียนทำซ้ำจนกว่าจะผ่าน

 

   
www.rachai.com © 2014 ? 20 กันยายน 2557