---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบ

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

1. แบบทดสอบ เรื่อง หลักการออกแบบเบื้องต้นและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 2 โปรแกรมการออกแบบโมเดล 3 มิติ Sketch Up

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม SketchUp

ใบความรู้ที่  4  เรื่อง  เริ่มต้นการใช้โปรแกรม SketchUp 8

2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รู้จักโปรแกรม SketchUp 8 และการเริ่มต้นการใช้งาน

 

ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การตั้งค่าหน่วยวัด การเปิดชุดเครื่องมือ และเทคนิคการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด

ใบความรู้ที่  6  เรื่อง  การอ้างอิงแกน และการจัดมุมมองในการออกแบบโมเดล 3 มิติ

2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการตั้งค่า แกนและการจัดมุมมอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 3 ชุดเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างโมเดล 3 มิติ

ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง ชุดเครื่องมือ Principal

3.1 แบบทดสอบ เรื่อง การใช้งานชุดเครื่องมือ Principal

 

ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง ชุดเครื่องมือ Drawing

3.2 แบบทดสอบ เรื่อง การใช้งานชุดเครื่องมือ Drawing

ฝึกทักษะเครื่องมือ Drawing || ฝึกทักษะเครื่องมือ Principal

 

ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง ชุดเครื่องมือ Modification

3.3 แบบทดสอบ เรื่อง การใช้งานชุดเครื่องมือ Midificaiton

ฝึกทักษะเครื่องมือ Modificatio

 

ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง ชุดเครื่องมือ Construction

3.4 แบบทดสอบ เรื่อง การใช้งานชุดเครื่องมือ Construction

 

 

 

  

 

www.rachai.com © 2014 ? 20 กันยายน 2557