- แบบสำรวจชุดที่ 1 วิธีการเรียนรู้ตามการรับรู้ทางสายตา ทางหู และทางร่างกาย

- แบบวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบสอบถาม ของแอนโทนี เอฟ กราชา และไรช์แมน (Anthony F. Grashaand Sheryl Reichman)

แบบสำรวจข้อมูลส่วนตัวนักเรียน

 

- แบบทดสอบความรู้เรื่องพิธีไหว้ครู

 

 
 
www.rachai.com © 2014 ? 20 กันยายน 2557